likwidacja-szkod.jpg

Likwidacja Szkód

Kradzież lub zniszczenie bagażu podczas podróży.

Jeżeli podczas wyjazdu Twój bagaż został zniszczony lub skradziony, niezwłocznie powiadom o tym zdarzeniu odpowiednie służby: jednostkę policji lub/i obsługę lotniska, przewoźnika czy pracownika hotelu, w którym rezydujesz.

W przypadku kiedy szkoda powstała w wyniku przestępstwa (kradzież bagażu), Ubezpieczony jest zobowiązany do pozyskania od policji raportu potwierdzającego zdarzenie i zgłoszenie. Dodatkowo Ubezpieczony musi sporządzić listę rzeczy utraconych i w miarę możliwości dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie opisywanych na liście przedmiotów. Potwierdzeniem mogą być: rachunki, paragony, faktury. Dokumenty te wraz z formularzem zgłoszenia szkody stanowić będą podstawę do jej rozpatrzenia.

W przypadku zniszczenia Twojego bagażu podczas jego przewozu lub przechowywania powinieneś niezwłocznie powiadomić służby (np.: przewoźnik, przechowalnia), którym bagaż został na ten czas powierzony. Niezbędne jest byś uzyskał dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia oraz zaistnienie szkody (tzw. PIR - Property Irregularity Report).

W okoliczności stwierdzenia zniszczeń ukrytych bagażu należy żądać od służb, którym bagaż był powierzony przeprowadzenia, w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia zniszczeń, oględzin bagażu i sporządzenia pisemnego potwierdzenia zdarzenia.

Ważne! Dokumenty wymagane podczas zgłaszania szkody z tytułu zniszczenia lub kradzieży bagażu to:

  • formularz zgłoszenia szkody,
  • oryginał lub kserokopia polisy ubezpieczeniowej/potwierdzenie rezerwacji podróży,
  • oryginał notatki policji, innego dokumentu wystawionego przez właściwe służby potwierdzającego wystąpienie zdarzenia, które spowodowało szkodę,
  • dokładny opis strat, z uwzględnieniem rodzaju i daty zakupu zniszczonych bądź utraconych przedmiotów,
  • dokument potwierdzający zaistniałą szkodę wydany przez przewoźnika (tzw. PIR - Property Irregularity Report),
  • oryginały dowodów zakupu zniszczonych bądź utraconych przedmiotów.

Formularz można wypełnić online, a następnie wydrukować, podpisać, załączyć wymagane oryginały dokumentów i wysłać pocztą. Usprawni to proces likwidacji, gdyż dane zostaną automatycznie wprowadzone do systemu. Możesz również pobrać formularz w formacie PDF i wypełnić go ręcznie.


 

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dostarczenie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: szkody@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl 

Dokumenty prosimy przesłać na adres:
ERGO Ubezpieczenia Podróży Dział Likwidacji Szkód
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk