Reklamacje

Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, spadkobierca posiadający interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności lub spełnieniu świadczenia z umowy ubezpieczenia, będący osobami fizycznymi, mogą wnieść reklamację dotyczącą usług świadczonych przez ERGO Ubezpieczenia Podróży.

Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, ustnej lub w formie elektronicznej.

Reklamację należy przesłać na adres ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl, z podaniem imienia, nazwiska i adresu wnoszącego reklamację, lub wnieść telefonicznie na nr tel. +48 58 324 88 50 albo osobiście w jednostce ERGO Ubezpieczenia Podróży.

Odpowiedź na złożoną do ERGO Ubezpieczenia Podróży reklamację udzielana jest w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni, o czym ERGO Ubezpieczenia Podróży poinformuje wraz z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia i wskazaniem okoliczności niezbędnych do ustalenia dla rozpatrzenia sprawy oraz wskazaniem terminu udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź może zostać udzielona w formie elektronicznej (mailowej) na wniosek składającego reklamację.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, roszczący może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, do właściwego powiatowego rzecznika konsumenta lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Podmiotem uprawnionym właściwym do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami dla ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).