likwidacja-szkod.jpg

Likwidacja Szkód

Czy chcesz ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystane ubezpieczenie?

Złóż wniosek o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia online TUTAJ

 

Co w przypadku konieczności rezygnacji z podróży?

W sytuacji niespodziewanej rezygnacji z podróży niezwłocznie powiadom o tym biuro podróży, przewoźnika lub touroperatora, u którego dokonana została rezerwacja. Uzyskaj pisemne potwierdzenie tego faktu ze wskazaniem dokładnej daty rezygnacji. 

Formularz można wypełnić online, a następnie wydrukować, podpisać, załączyć wymagane oryginały dokumentów i wysłać pocztą. Usprawni to proces likwidacji, gdyż dane zostaną automatycznie wprowadzone do systemu. Możesz również  pobrać formularz w formacie PDF i wypełnić go ręcznie.

Dokumenty wymagane podczas zgłaszania szkody z rezygnacji z podróży to:

 • formularz zgłoszenia szkody,
 • potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia/ potwierdzenie dokonania rezerwacji podróży,
 • wydruk kosztów rezygnacji,
 • dokument potwierdzający rozliczenie z organizatorem podróży (potwierdzenie zapłaty),
 • dokument potwierdzający zdarzenie będące motywem do rezygnacji z podróży.

Poniżej prezentujemy listę niezbędnych dokumentów oraz kroków jakie należy podjąć w razie konieczności rezygnacji z podróży, w zależności od przyczyny.

Zgon

W przypadku rezygnacji z podróży na skutek śmierci Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powinno się powiadomić organizatora wyjazdu o tym fakcie w ciągu 7 dni od momentu zdarzenia. Do formularza zgłoszenia szkody należy również dołączyć kopię aktu zgonu. Dodatkowo, do wszczęcia procesu likwidacji szkody niezbędne są:

 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa,
 • dokument potwierdzający przyczynę zgonu oraz jego okoliczności,
 • kopię raportu policji, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy oraz opis okoliczności zdarzenia (jeżeli zgon był skutkiem wypadku komunikacyjnego lub przestępstwa).

Nagłe zachorowanie

W okoliczności nagłego zachorowania Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, wraz z formularzem zgłoszenia szkody należy dostarczyć poprawnie wypełniony przez lekarza formularz medyczny (znajdujący się na 5 stronie formularza). Opcjonalnie można załączyć dodatkowe zaświadczenia lekarskie opisujące zdarzenie wraz z diagnozą.

Nieszczęśliwy wypadek

W przypadku gdy Ubezpieczony lub najbliższy krewny Ubezpieczonego lub współuczestnik podróży ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi (w tym w wyniku przestępstwa), a konsekwencje mają wpływ na możliwość odbycia lub kontynuowanie podróży, powinno się niezwłocznie zgłosić ten fakt do organizatora wyjazdu jak również do Centrum Alarmowego ERGO Ubezpieczenia Podróży (numer do Centrum Alarmowego podany jest na karcie assistance).

Wraz z formularzem zgłoszenia szkody powinno się dostarczyć poprawnie wypełniony przez lekarza formularz medyczny (znajdujący się na 5 stronie formularza) oraz dokładny opis okoliczności wypadku. Jeżeli uraz/uszczerbek na zdrowiu powstał na skutek wypadku komunikacyjnego lub przestępstwa, prosimy załączyć kopię raportu policji wraz z opisem okoliczności zdarzenia, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy.

Pamiętaj! Komplet wymaganych dokumentów będzie stanowić podstawę do wszczęcie procesu likwidacji szkody.

Szkoda w mieniu

Ubezpieczony może skorzystać z polisy kosztów rezygnacji z podróży jeżeli w jego lub towarzysza podróży mieniu nastąpiła szkoda w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub przestępstwa.

Razem z formularzem szkody prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności:

 • raport policji o zdarzeniu z opisem okoliczności i skutków,
 • inny dokument wystawiony przez właściwe służby potwierdzający wystąpienie zdarzenia (np. raport straży pożarnej, pogotowia energetycznego lub Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej).

Zwolnienie lub podjęcia nowej pracy 

W przypadku, gdy powodem rezygnacji z podróży jest podjęcie stosunku pracy lub też zwolnienie z dotychczasowego miejsca świadczenia pracy Ubezpieczonego lub towarzysza podróży niezbędnymi dokumentami, które należy dołączyć do formularza zgłoszenia szkody, będą:

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,
 • nowa umowa o pracę,

lub

 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • świadectwo pracy - gdy umowa o pracę uległa rozwiązaniu.


 

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dostarczenie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: szkody@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl 

Dokumenty prosimy przesłać na adres:
ERGO Ubezpieczenia Podróży Dział Likwidacji Szkód
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk