likwidacja-szkod.jpg

Likwidacja Szkód

Przy zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko zgłaszającego,
  • imię i nazwisko osoby poszkodowanej,
  • numer polisy,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • opis zdarzenia,
  • w miarę możliwości odpowiedzieć na pytania zadawane przez pracownika Centrum Alarmowego.

Centrum Alarmowe podejmie odpowiednie kroki i zajmie się koordynacją pomocy medycznej.

Udzielenie natychmiastowej pomocy poszkodowanemu jest traktowane indywidualnie, a jego szkoda obsługiwana w sposób adekwatny do jego potrzeb. Pomoc medyczna może zostać zorganizowana w postaci klasycznej wizyty lekarskiej bądź usługi Medi-Call, czyli telekonsultacji medycznej z polskojęzycznym lekarzem.

UWAGA! Działanie Centrum Assistance jest ściśle powiązane z zakresem posiadanego ubezpieczenia przez Poszkodowanego. Gwarancja pokrycia kosztów powstałych w związku z danym zdarzeniem jest udzielana danemu podmiotowi tylko w przypadku stwierdzenia istnienia odpowiedzialności ERGO Ubezpieczenia Podróży.