likwidacja-szkod.jpg

Centrum Alarmowe - zgłoś szkodę za granicą

zglos-szkode-za-granica.jpg

Zgłoś szkodę za granicą

Jeżeli jesteś za granicą i potrzebujesz pomocy, niezwłocznie zadzwoń lub napisz do Centrum Alarmowego ERGO Ubezpieczenia Podróży czynnego 24/7

Przy zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko zgłaszającego,
  • imię i nazwisko osoby poszkodowanej,
  • numer polisy,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • opis zdarzenia,
  • w miarę możliwości odpowiedzieć na pytania zadawane przez pracownika Centrum Alarmowego.

Centrum Alarmowe podejmie odpowiednie kroki i zajmie się koordynacją pomocy medycznej.

Udzielenie natychmiastowej pomocy poszkodowanemu jest traktowane indywidualnie, a jego szkoda obsługiwana w sposób adekwatny do jego potrzeb. Pomoc medyczna może zostać zorganizowana w postaci klasycznej wizyty lekarskiej bądź usługi Medi-Call, czyli telekonsultacji medycznej z polskojęzycznym lekarzem.

UWAGA! Działanie Centrum Assistance jest ściśle powiązane z zakresem posiadanego ubezpieczenia przez Poszkodowanego. Gwarancja pokrycia kosztów powstałych w związku z danym zdarzeniem jest udzielana danemu podmiotowi tylko w przypadku stwierdzenia istnienia odpowiedzialności ERGO Ubezpieczenia Podróży.

W przypadku opłacenia kosztów leczenia z własnych środków należy:

  • uzyskać i zachować oryginał rachunku (ze specyfikacją kosztów i dowodem opłat);

  • uzyskać raport medyczny z leczenia oraz inne dokumenty (np. diagnozę lekarską).

Jeśli poniosłeś/aś inne koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem (np: zakup leków, środków opatrunkowych itp.), zabezpiecz dowody potwierdzające ich zasadność (np: recepty na leki, skierowania itp.) oraz oryginały rachunków i dowody ich opłacenia.

Po powrocie do Polski należy zgłosić szkodę na formularzach dostępnych w sekcji Likwidacja Szkód lub online.

Wypełniony formularz wraz z dokumentacją medyczną oraz oryginałami rachunków należy przesłać na adres:

 

ERGO Reiseversicherung AG siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk