likwidacja-szkod.jpg

Likwidacja Szkód

NNW, czyli Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków.

Jeżeli uległeś nieszczęśliwemu wypadkowi za granicą, w którego wyniku doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu, skompletuj dokumentację leczenia (historię choroby, zdjęcia RTG itp.). Będą one niezbędne przy ocenie uszczerbku na zdrowiu z tytułu NNW.

Roszczenie z tytułu NNW może zostać uznane po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, gdyż dopiero wówczas jest możliwość oceny rzeczywistego trwałego uszczerbku na zdrowiu, jednakże nie później niż w 24 miesiącu od daty wypadku. 

Formularz można wypełnić online, a następnie wydrukować, podpisać, załączyć wymagane oryginały dokumentów i wysłać pocztą. Usprawni to proces likwidacji, gdyż Państwa dane zostaną automatycznie wprowadzone do systemu. Możesz również pobrać formularz w formacie PDF i wypełnić go ręcznie.


Dokumenty wymagane podczas zgłaszania szkody z tytułu nieszczęśliwego wypadku:

  • formularz zgłoszenia szkody,
  • oryginał lub kserokopia polisy ubezpieczeniowej/potwierdzenia rezerwacji podróży,
  • całość dokumentacji (historii choroby) z leczenia za granicą i w Polsce,
  • w przypadku, gdy uraz dotyczy części ciała, która była już upośledzona, całość dokumentacji z wcześniejszego leczenia,
  • zdjęcia RTG, wyniki badań USG z opisem, fotografie potwierdzające charakter doznanych obrażeń (np. blizn),
  • zaświadczenie o zakończeniu leczenia,
  • w przypadku zgonu - akt zgonu oraz kartę zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu.

Pamiętaj, aby na podstawie dokumentacji ERGO Ubezpieczenia Podróży mogło ustalić, iż nieszczęśliwy wypadek wystąpił w czasie podróży objętej ochroną ubezpieczeniową.
Uszczerbek na zdrowiu jest ustalany przez lekarza orzecznika ERGO Ubezpieczenia Podróży na podstawie całej dostarczonej dokumentacji w oparciu o załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1974) "Ocena procentowa stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu".


 

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dostarczenie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: szkody@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl 

Dokumenty prosimy przesłać na adres:
ERGO Ubezpieczenia Podróży Dział Likwidacji Szkód
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk