likwidacja-szkod.jpg

Likwidacja Szkód

Jeśli wydarzenia zaistniałe w kraju Twojego stałego pobytu zmusiły Cię do szybszego powrotu z podróży ERGO Ubezpieczenia Podróży zwróci Ci koszty związane z wcześniejszym powrotem do kraju.

Wcześniejszy powrót do kraju musi być zaakceptowany przez Centrum Alarmowe.

W przypadku, gdy przerwanie podróży skutkowało poniesieniem kosztów związanych z niewykorzystaniem zapłaconych już świadczeń i usług, po powrocie do kraju stałego pobytu należy przesłać do ERGO Ubezpieczenia Podróży stosowne dokumenty:

  • formularz zgłoszenia szkody,
  • potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia/ potwierdzenie dokonania rezerwacji podróży,
  • wyliczenie kosztów niewykorzystanych świadczeń od organizatora turystyki, biura podróży lub przewoźnika,
  • dokument potwierdzający rozliczenie z organizatorem podróży (potwierdzenie zapłaty),

Formularz można wypełnić online, a następnie wydrukować, podpisać, załączyć wymagane oryginały dokumentów i wysłać pocztą. Usprawni to proces likwidacji, gdyż dane zostaną automatycznie wprowadzone do systemu. Możesz również pobrać formularz w formacie PDF i wypełnić go ręcznie.

Dodatkowo prosimy o dołączenie dokumentów potwierdzający zdarzenie będące motywem przerwania podróży. Poniżej znajduje się lista niezbędnych dokumentów, w zależności od przyczyny.

Zgon najbliższego krewnego Ubezpieczonego/Współtowarzysza podróży

Do formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć

  • kopię aktu zgonu,
  • dokumentu potwierdzającego stopień pokrewieństwa,
  • dokumentu potwierdzającego przyczynę zgonu oraz jego okoliczności,
  • kopię raportu policji, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy oraz opis okoliczności zdarzenia (jeżeli zgon był skutkiem wypadku komunikacyjnego lub przestępstwa)

Nagłe zachorowanie najbliższego krewnego Ubezpieczonego/Współtowarzysza podróży

Wraz z formularzem zgłoszenia szkody należy dostarczyć poprawnie wypełniony przez lekarza formularz medyczny znajdujący się na 5 stronie formularza. Opcjonalnie można załączyć dodatkowe zaświadczenia lekarskie opisujące zdarzenie wraz z diagnozą.

Nieszczęśliwy wypadek losowy najbliższego krewnego Ubezpieczonego/ Współtowarzysza podróży

Wraz z formularzem zgłoszenia szkody powinno się dostarczyć poprawnie wypełniony przez lekarza formularz medyczny znajdujący się na 5 stronie formularza oraz dokładny opis okoliczności wypadku. Jeżeli uraz/uszczerbek na zdrowiu powstał na skutek wypadku komunikacyjnego lub przestępstwa, prosimy załączyć kopię raportu policji wraz z opisem okoliczności zdarzenia, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy.

Szkoda w mieniu najbliższego krewnego Ubezpieczonego/Współtowarzysza podróży

Do formularza zgłoszenia należy dołączyć:

  • raport policji o zdarzeniu z opisem okoliczności i skutków,
  • inny dokument wystawiony przez właściwe służby potwierdzający wystąpienie zdarzenia (np. raport straży pożarnej, pogotowia energetycznego lub Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej).


 

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dostarczenie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: szkody@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl 

Dokumenty prosimy przesłać na adres:
ERGO Ubezpieczenia Podróży Dział Likwidacji Szkód
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk