Wszystko co musisz wiedzieć o ubezpieczeniach biletu wstępu

Jak działa ubezpieczenie?

Polisa tego typu umożliwia zwrot 100% ceny biletu wstępu na wydarzenia odbywające się zarówno w Polsce jak i za granicą.

Rezygnacja z udziału w imprezie możliwa jest z powodu:

 • Nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego lub jego najbliższego krewnego
 • Nagłego zachorowania ubezpieczonego lub jego najbliższego krewnego (również na COVID-19)
 • Śmierci ubezpieczonego lub jego najbliższego krewnego (również w wyniku COVID-19)
 • Ciąży zagrożonej, jej powikłań lub wyznaczenia daty porodu na czas imprezy
 • Minimum 2 godzin opóźnienia odlotu samolotu lub odjazdu pociągu czy autobusu, w dniu imprezy
 • Unieruchomienia pojazdu ubezpieczonego w dniu imprezy ze względu na awarię lub wypadek drogowy
 • Ciąży zagrożonej lub powikłań ciąży (maksymalnie do końca 10 tygodnia ciąży)

Ubezpieczenie zwraca 100% ceny biletu, ale nie więcej niż 2500 PLN na osobę.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w Karcie Produktu i Warunkach Ubezpieczenia.
Zapoznaj się z nimi przed zakupem ubezpieczenia.

Jak zgłosić szkodę?

Powstałą szkodę należy zgłosić do ERGO Ubezpieczenia Podróży maksymalnie w ciągu 3 dni.

Do formularza należy dołączć bilet i dowód jego nabycia, polisę oraz dokumentację potwierdzającą przyczynę rezygnacji z udziału w imprezie.

Lista niezbędnych dokumentów potwierdzających zajście zdarzenia ubezpieczeniowego
Nagłe zachorowanie
 • dokumentacja medyczna wraz z diagnozą lekarską określającą datę i przyczynę nagłego zachorowania lub potwierdzającą przeciwskazania medyczne do udziału w imprezie, albo zaświadczenie lekarza o konieczności leczenia szpitalnego,
 • pozytywny ( tj. jednoznacznie potwierdzony) wynik testu diagnostycznego wraz z potwierdzeniem objęcia izolacją przez organy inspekcji sanitarnej- jeżeli dotyczy zachorowania na Covid-19,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie dokumentacji medycznej, gdy zachorowanie dotyczy najbliższego krewnego.
Nieszczęśliwy wypadek
 • dokumentacja medyczna wraz z diagnozą lekarską określającą datę i przyczynę wypadku lub potwierdzającą przeciwskazania medyczne do udziału w imprezie, albo zaświadczenie o konieczności leczenia szpitalnego wraz z pieczątką placówki medycznej oraz pieczątką lekarza
 • dokładny opis okoliczności wypadku,
 • protokół policji z miejsca zdarzenia, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy- jeżeli uraz powstał wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa, gdy uraz dotyczy najbliższego krewnego.
Zgon
 • kopię aktu zgonu,
 • kopię karty zgonu lub inny dokument potwierdzający jego przyczynę,
 • dokładny opis okoliczności wypadku- jeżeli zgon był skutkiem nieszczęśliwego wypadku,
 • protokół policji z miejsca zdarzenia, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy- jeżeli zgon był skutkiem wypadku komunikacyjnego,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa, gdy zgon dotyczy najbliższego krewnego.
Szkoda w mieniu
 • protokół policji potwierdzający wystąpienie szkody w mieniu,
 • zaświadczenie miejscowych władz stwierdzające wystąpienie zdarzenia (np. notatka straży pożarnej lub IMiGW),
 • dokument potwierdzający konieczność obecności w miejscu powstania szkody lub w miejscu zamieszkania,
 • kopię zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela.
Opóźnienie środka transportu
 • potwierdzające zdarzenie oświadczenie linii lotniczej wraz z kopią biletu na samolot - w razie opóźnienia odlotu samolotu,
 • potwierdzające zdarzenie oświadczenie przewoźnika oraz kopię biletu na środek komunikacji publicznej - w razie opóźnienia środka transportu komunikacji publicznej.
Unieruchomienie pojazdu
 • dokument potwierdzającego interwencję pomocy drogowej (kopię faktury, potwierdzenie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela)- jeżeli doszło do awarii pojazdu,
 • kserokopię prawa jazdy kierującego, dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • podanie nazwy i danych ubezpieczyciela wraz z numerem polisy ubezpieczeniowej pojazdu – w razie wypadku.
Wyznaczona data porodu
 • zaświadczenie lekarza, potwierdzające wyznaczenie daty porodu oraz moment (datę) wyznaczenia tego porodu.
Ciąża zagrożona lub powikłania ciąży
 • pisemne zalecenie od lekarza co do pozostania w miejscu zamieszkania w dniu planowanej imprezy.
Wezwanie na policję lub do sądu
 • potwierdzenie wezwania oraz moment (datę) wyznaczenie tego terminu.

W przypadku wyboru tradycyjnej formy zgłoszenia szkody prosimy o wysłanie kompletu dokumentów na adres:

ERGO Ubezpieczenia Podróży
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk