likwidacja-szkod.jpg

Likwidacja Szkód

Jak łatwo zgłosić szkodę?

zgloszenie-szkody.jpg

Zgłoś szkodę online

Wypełnij formularz online i przyspiesz proces rozpatrywania roszczenia

lub Wybierz rodzaj szkody i zapoznaj się z instrukcjami

za granicą

zglos-szkode-za-granica.jpg

Zgłoś szkodę za granicą

Jeżeli jesteś za granicą i potrzebujesz pomocy, niezwłocznie zadzwoń lub napisz do Centrum Alarmowego ERGO Ubezpieczenia Podróży czynnego 24/7

FAQ

Najczęściej zadawane pytania
 • Czy polisa ubezpieczeniowa kradzieży, czy też znieszczenia bagażu obejmuje uszkodzenie walizki, torby, bagażowej lub kufra?

  Uszkodzenie walizki, torby itp., w świetle warunków ubezpieczenia, nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową jeżeli uszkodzeniu uległa jedynie walizka, a więc pojemnik bagażu. W przypadku uszkodzenia pojemnika bagażu roszczenia należy kierować do przewoźnika lub służb odpowiedzialnych za nie w momencie ich przekazania.

    zwiń
 • Czy powinienem załączać oryginał rachunków do formularza zgłoszenia?

  W przypadku likwidacji szkody związanej z kosztami leczenia czy koniecznością zakupu niezbędnych w podróży przedmiotów osobistego użytku z powodu opóźnienia dostarczenia bagażu, zniszczenia lub jego kradzieży, zwrot kosztów może nastąpić wyłącznie na podstawie oryginałów rachunków. Oryginałami rachunków nie są skany dokumentów, kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem ani inne odpisy.

    zwiń
 • Czy Ubezpieczyciel zwraca oryginał rachunków załączonych do formularza zgłoszenia szkody?

  Nie. Ubezpieczyciel nie zwraca oryginałów rachunków w przypadku wypłacenia odszkodowania. W przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia szkody rachunki są zwracane wyłącznie na prośbę Ubezpieczonego.

    zwiń
 • Ile mam czasu na zawiadomienie ERGO Ubezpieczenia Podróży o powstaniu szkody?

  Ubezpieczyciel zaleca aby w przypadku zaistnienia szkody powiadomić go niezwłocznie. W przypadku gdy Ubezpieczony/a nie może tego dokonać powinien/na zrobić to nie później niż w ciągu 3 dni po zdarzeniu.

    zwiń
 • Jak długo trwa proces likwidacji szkody?

  ERGO Ubezpieczenia Podróży rozpatruje szkodę w terminie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Jeżeli wymagane są dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zdarzenia, rozpatrzenie następuje w ciągu 14 dni od daty dostarczenia odpowiednich dokumentów / wyjaśnień.

    zwiń
 • Jak zgłaszać szkody?

  Po powrocie do kraju szkodę zgłaszamy do Ubezpieczyciela na dedykowanym szkodzie formularzu zgłoszenie szkody. Więcej informacji dotyczących postępowania przy zgłaszaniu szkody znajdą Państwo w dziale likwidacja szkód, w sekcji jak zgłosić szkodę.

    zwiń
 • W przypadku braku konta bankowego, w jaki sposób zostanie mi wypłacone odszkodowanie?

  W przypadku braku rachunku bankowego, Ubezpieczony może zlecić wypłatę odszkodowania przekazem pocztowym lub na rachunek innej osoby.

    zwiń
 • Kiedy następuje wypłata odszkodowania?

  Wypłata odszkodowania następuje w dniu wydania decyzji dotyczącej przyznaniu odszkodowania. Za opóźnienia w transakcjach bankowych (przelewy, przekazy pocztowy) Ubezpieczyciel nie odpowiada.

    zwiń
 • Nie otrzymałem zwrotu niektórych kosztów leczenia mimo wykupionej polisy. Dlaczego?

  Zakres ubezpieczenia obejmuje jedynie koszty leczenia powstałe i poniesione poza granicami kraju. Drugą potencjalną przyczyną niewypłacenia całości kwoty poniesionych kosztów przez Ubezpieczonego może stanowić fakt, iż koszty leczenia były wyższe niż suma ubezpieczenia polisy. Wówczas Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów do wysokości sumy ubezpieczenia. Kolejną przyczyną może być odliczenie od kwoty należnego odszkodowania wkładu wlasnego.

    zwiń
 • Nie zgadzam się z decyzją Ubezpieczyciela. Czy mam prawo do odwołania się od jego decyzji?

  Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony, będący osobami fizycznymi, mogą wnieść reklamację dotyczącą usług świadczonych przez ERGO Ubezpieczenia Podróży.

  Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, ustnej lub w formie elektronicznej.

  Reklamację należy przesłać na adres ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl, z podaniem imienia, nazwiska i adresu wnoszącego reklamację, lub wnieść telefonicznie na nr tel. +48 58 324 88 50 albo osobiście w jednostce ERGO Ubezpieczenia Podróży.

  Odpowiedź na złożoną do ERGO Ubezpieczenia Podróży reklamację udzielana jest w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni, o czym ERGO Ubezpieczenia Podróży poinformuje wraz z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia i wskazaniem okoliczności niezbędnych do ustalenia dla rozpatrzenia sprawy oraz wskazaniem terminu udzielenie odpowiedzi.

  Odpowiedź może zostać udzielona w formie elektronicznej (mailowej) na wniosek składającego reklamację.

  W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, roszczący może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, do właściwego powiatowego rzecznika konsumenta lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

    zwiń