Słownik terminów ubezpieczeniowych P-Z

Podróż

To wszelkiego rodzaju przemieszczanie się lub/i pobyt poza miejscem zamieszkania.

Polisa

Jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy między Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym na określonych, zaakceptowanych warunkach.

Praca fizyczna

To zbiór wykonywanych czynności, za które zwyczajowo otrzymuje się wynagrodzenie, a także działalność nie wynikająca ze stosunku pracy, zwiększająca jednak ryzyko powstania szkody, np. działania z użyciem niebezpiecznych narzędzi, wykonywanie czynności na wysokościach, działania z użyciem środków chemicznych.

Przewoźnik

To przedsiębiorstwo posiadające wszelkie zezwolenia i koncesje umożliwiające odpłatny przewóz osób.

Rezygnacja z podróży

Jest do decyzja Ubezpieczonego, osoby towarzyszącej lub upoważnionej o odwołaniu uczestnictwa w podróży przed jej rozpoczęciem.

Rodzina

To grupa osób składająca się z nie więcej niż dwóch osób pełnoletnich wraz z współpodróżującymi dziećmi (maksymalnie czworo dzieci do 18 roku życia).

Rozbój

Akt przestępczy, spowodowany przywłaszczeniem mienia ruchomego przy użyciu przemocy lub groźby użycia takiej przemocy wobec Ubezpieczonego, a także doprowadzenie Ubezpieczonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Składka ubezpieczeniowa

Jest to kwota pieniężna należna Ubezpieczycielowi w ramach umowy objęcia Ubezpieczonego ochronę ubezpieczeniową. Inaczej, jest to opłata za gwarancję, że, w wypadku określonej szkody ubezpieczyciel pokryje szkodę w ramach zaakceptowanych i określonych zapisów OWU.

Sporty ekstremalne

To grupa sportów lub aktywności rekreacyjnych wymagająca od Ubezpieczonego ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia. Sporty ekstremalne często uprawiane są w ciężkich warunkach atmosferycznych lub klimatycznych.

Do grupy sportów ekstremalnych zaliczyć można w szczególności: sporty powietrzne, skoki bungee, speleologia, skoki narciarskie, motocross, wyścigi samochodowe, kolarstwo górskie, heliskiing, heliboarding, freeride, bobsleje itp.

Sporty powietrzne

To grupa sportów wymagająca specyficznych warunków atmosferycznych i przestrzennych – przemieszczania się w przestrzeni powietrznej. To między innymi: uprawianie baloniarstwa, lotnictwa, motolotniarstwa, paralotniarstwa, spadochroniarstwa, szybownictwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian.

Sporty wysokiego ryzyka

To grupa sportów, których uprawianie niesie ze sobą wysokie prawdopodobieństwo odniesienia przez Ubezpieczonego kontuzji/szkody. Do sportów o podwyższonym ryzyku zalicza się: nurkowanie z użyciem aparatów oddechowych, rafting lub inne sporty uprawiane na rzekach górskich, wspinaczka skałkowa i wysokogórska, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, myślistwo, jazda konna, jazda na quadach, jazdę na nartach wodnych i skuterach wodnych, kitesurfing, jazda na nartach zjazdowych łącznie z amatorskim uprawianiem narciarstwa, sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie.

Sprzęt narciarski

Za sprzęt narciarski uważa się narty biegowe lub zjazdowe wraz z wiązaniami narciarskimi, kijami, butami narciarskimi lub snowboard wraz z wiązaniami i butami i snowboardowymi.

Sprzęt sportowy

To zestaw akcesoriów niezbędnych do uprawiania sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych lub/i wyczynowego uprawiania sportów.

Suma ubezpieczenia

To określona w walucie PLN, górna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela do której Ubezpieczyciel się zobowiązuje w umowie. Suma ubezpieczenia wskazana jest w każdym certyfikacie lub polisie i różni się w zależności od składki ubezpieczeniowej i zakresu odpowiedzialności.

Szkoda

To majątkowy lub niemajątkowy skutek zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczeniowej, odnoszący się do mienia lub osoby objętej ubezpieczeniem, albo jej odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczający

To osoba fizyczna, prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem oraz uiszcza składkę ubezpieczeniową. Strona umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający może być Ubezpieczonym lub wskazać osobę/osoby do Ubezpieczenia.

Ubezpieczony

Osoba wskazana w polisie lub certyfikacie ubezpieczenia, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia.

Udział własny

Jest to kwota wyrażona w walucie PLN, o którą Ubezpieczyciel zmniejsza przyznane odszkodowanie.

Umowa ubezpieczeniowa

To dokument, w ramach którego Ubezpieczyciel zobowiązuje się do spełnienia określone świadczeń na rzecz Ubezpieczonego w razie szkody - zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia. Na podstawie umowy Ubezpieczony w zamian za ochronę zobowiązuje się zapłacić składkę Ubezpieczycielowi.

Zakres terytorialny - Europa

Poprzez obszar "Europa" rozumie się państwa położone na terytorium kontynentu europejskiego, tj. Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania (w tym Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia (w tym archipelag Svalbard i wyspa Jan Mayen), Portugalia (w tym archipelag Azory), Rosja (do Uralu), Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania (w tym wyspy Man, Guernsey, Jersey, Orkady, Szetlandy oraz półwysep Gibraltar), Włochy oraz Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania), archipelag Madera (Portugalia), a także państwa pozaeuropejskie położone w basenie Morza Śródziemnego (z wyłączeniem Algierii, Izraela, Jordanii, Libanu, Libii oraz Syrii), tj. Cypr, Egipt, Gruzja, Kazachstan (do Uralu), Maroko, Tunezja, Turcja.