Słownik terminów ubezpieczeniowych M-O

Nagłe zachorowanie

To stan chorobowy powstały w sposób nagły i nieplanowany, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, o ile przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony, osoba bliska lub współuczestnicząca Ubezpieczonemu w podróży nie cierpieli na chorobę przewlekłą, z której w sposób pośredni lub bezpośredni zachorowanie może wynikać.

Najbliższy krewny

Są to osoby bliskie Ubezpieczonemu - rodzice, małżonkowie, dzieci, w tym przysposobione, konkubina lub konkubent, dziadków, rodzeństwo, teście,

oraz osoby, które w trakcie podróży Ubezpieczonego opiekowały się jego niepełnoletnimi dziećmi lub potrzebującymi opieki nad pozostałymi najbliższymi krewnymi.

Następstwa choroby przewlekłej

To stany chorobowe wynikające z nasilenia (zaostrzenia) się choroby przewlekłej, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym zaistniała konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej.

Nieszczęśliwy wypadek

To nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony doznał, w brew swojej woli, trwałego uszkodzenia ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.

Odpowiedzialność cywilna

To konsekwencja/odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu osoby trzeciej, jaką – w myśl przepisów prawa cywilnego - ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia.

Ochrona  w ramach ubezpieczenia OC obejmuje Ubezpieczonego podczas podróży poza krajem zamieszkania.

Odszkodowanie

To suma, którą Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić Ubezpieczonemu w ramach umowy i ochrony ubezpieczeniowej oraz zakresu swojej odpowiedzialności. Wypłata odszkodowania odzwierciedla materialną rekompensatę szkody.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

To dokument zawierający spisane przepisy prawne stosowane do produktów ubezpieczeniowych. Dokument ten ustala obowiązki i prawa stron umowy ubezpieczenia oraz zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Opóźnienie dostarczenie bagażu

To spóźnienie przewoźnika w dostarczeniu bagażu do miejsca jego przeznaczenia, wynoszące więcej niż 6 godzin.

Osoba bezrobotna

To osoba pozostająca bez świadczenia stosunku pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna zgodnie z obowiązującymi przepisami w odpowiedniej jednostce administracyjnej.

Osoba towarzysząca

To osoba odbywająca podróż wraz z Ubezpieczonym lub/i której dane znajdują się na tym samym dokumencie rezerwacji i są również objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia rezygnacji z podróży. Osoba towarzysząca to również ta, która jest wskazana przez Ubezpieczonego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu.

Osoba trzecia

To osoba pozostająca poza stosunkiem z Ubezpieczeniowym.

Osoba uprawniona

To osoba lub grupa osób wskazanych na piśmie przez Ubezpieczającego, które mają otrzymać świadczenie przyznane na wypadek śmierci Ubezpieczonego.

Osoba wezwana do towarzyszenia

To osoba bliska lub inna wskazana przez Ubezpieczającego, która w przypadku braku osoby towarzyszącej przyjedzie w celu towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu.