Słownik terminów ubezpieczeniowych F-L

Grupa

To nie mniej niż 10 osób objętych jednakowym zakresem odpowiedzialności Ubezpieczyciela – ubezpieczeniem.

Karencja

To okres zawieszenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela od zawarcia umowy ubezpieczenia do momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Jest to okres, który zastrzega sobie w umowie Ubezpieczyciel. Wprowadzenie karencji ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania ubezpieczeń po powstaniu szkody.

Koszty przerwania podróży

Są to wszystkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego w tym dodatkowe koszty transportu powrotnego w związku z wcześniejszym, nieprzewidzianym w planie podróży powrotem do kraju zamieszkania, jak również koszty niewykorzystanych, a opłaconych świadczeń wynikających z zawartej umowy uczestnictwa, tj.: zakwaterowanie, wyżywienie, wykupione atrakcje dodatkowe itp.

Koszty rezygnacji

To koszty zapisane w umowie uczestnictwa w podróży lub w umowie przewozu, ponoszone przez Ubezpieczonego w przypadku jego rezygnacji z podróży przed jej rozpoczęciem. Wysokość kwoty jest proporcjonalna do terminu decyzji o rezygnacji – im wcześniejsza decyzja o rezygnacji tym wyższy % zwrotu kosztów uczestnictwa.

Kradzież z włamaniem

To bezprawne dokonanie przywłaszczenia sobie mienia przez osoby trzecie, po wcześniejszym dostaniu się do pomieszczenia, w którym mienie było przechowywane. Akt przestępczy.

Kraj zamieszkania

Rzeczypospolita Polska i kraj, w którym Ubezpieczony mieszka na stałe lub posiada potwierdzenie w nim zamieszkania. Krajem zamieszkania jest również kraj, w którym Ubezpieczony jest objęty ubezpieczeniem społecznym.

Leczenie ambulatoryjne

Jest to leczenie nie związane z pobytem w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwającym co najmniej 24 godziny.

Likwidacja szkód

To czynności, które wykonuje Ubezpieczyciel w celu ustalenia przyczyny i stopnia odpowiedzialności za daną szkodę, a także określenia rozmiaru szkód i wysokości należnego odszkodowania. Ustawowo, okres likwidacji szkód trwa do 30 dni od złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów przez Ubezpieczonego.