likwidacja-szkod.jpg

Jak zgłosić szkodę - koszty rezygnacji z podróży

Co w przypadku konieczności rezygnacji z podróży?

W sytuacji niespodziewanej rezygnacji z podróży niezwłocznie powiadom o tym biuro podróży, przewoźnika lub touroperatora, u którego dokonana została rezerwacja. Uzyskaj pisemne potwierdzenie tego faktu ze wskazaniem dokładnej daty rezygnacji. 

Kolejny krok, to zgłoszenie szkody. Tu zgłosisz szkodę zarówno w ramach Ubezpieczenia kosztów rezygnacji, jak i Ubezpieczenia #RezerwujBezTroski. Możesz to zrobić na dwa sposoby.

Sposób 1 - Online

szkoda-online+(1).png

Zgłoś szkodę online

Do złożenia wniosku wystarczy tylko kilka minut.

wypełnij formularz online

Sposób 2 - Tradycyjnie

W przypadku koniecznej rezygnacji z podróży wyślij nam odpowiedni poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia szkody wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Formularze są dostępne w linkach poniżej. Pobierz dokument odpowiedni do zakupionego ubezpieczenia, wydrukuj go i uzupełnij.Wszystkie dokumenty prześlij na adres:
ERGO Ubezpieczenia Podróży Dział Likwidacji Szkód
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk

Ważne! Dokumenty wymagane podczas zgłaszania szkody z rezygnacji z podróży to:

 • formularz zgłoszenia szkody (w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną),
 • potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia/ potwierdzenie dokonania rezerwacji podróży,
 • wydruk kosztów rezygnacji,
 • dokument potwierdzający rozliczenie z organizatorem podróży (potwierdzenie zapłaty),
 • dokument potwierdzający zdarzenie będące motywem do rezygnacji z podróży.

Poniżej prezentujemy listę niezbędnych dokumentów oraz kroków jakie należy podjąć w razie konieczności rezygnacji z podróży, w zależności od przyczyny.

Zgon

W przypadku rezygnacji z podróży na skutek śmierci Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powiadom organizatora wyjazdu o tym fakcie w ciągu 3 dni od momentu zdarzenia. Do formularza zgłoszenia szkody dołącz kopię aktu zgonu. Dodatkowo, do wszczęcia procesu likwidacji szkody niezbędne są:

 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa,
 • dokument potwierdzający przyczynę zgonu oraz jego okoliczności,
 • kopię raportu policji, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy oraz opis okoliczności zdarzenia (jeżeli zgon był skutkiem wypadku komunikacyjnego lub przestępstwa).

Nagłe zachorowanie

W okoliczności nagłego zachorowania Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, wraz z formularzem zgłoszenia szkody dostarcz dokumentację medyczną dotyczącą zachorowania, które było powodem rezygnacji z podróży.

Nieszczęśliwy wypadek

W przypadku gdy Ubezpieczony lub najbliższy krewny Ubezpieczonego lub współuczestnik podróży ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi (w tym w wyniku przestępstwa), a konsekwencje mają wpływ na możliwość odbycia lub kontynuowanie podróży, niezwłocznie zgłoś ten fakt do organizatora wyjazdu jak również do Centrum Alarmowego ERGO Ubezpieczenia Podróży (numer do Centrum Alarmowego podany jest na karcie assistance).

Wraz z formularzem zgłoszenia szkody dostarcz dokumentację medyczną dotyczącą nieszczęśliwego wypadku, który był powodem rezygnacji z podróży oraz dokładny opis okoliczności wypadku. Jeżeli uraz/uszczerbek na zdrowiu powstał na skutek wypadku komunikacyjnego lub przestępstwa, dostarcz kopię raportu policji wraz z opisem okoliczności zdarzenia, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy.

Pamiętaj! Komplet wymaganych dokumentów będzie stanowić podstawę do wszczęcie procesu likwidacji szkody.

Szkoda w mieniu

Ubezpieczony może skorzystać z polisy kosztów rezygnacji z podróży jeżeli w jego lub towarzysza podróży mieniu nastąpiła szkoda w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub przestępstwa.

Razem z formularzem szkody prześlij dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności:

 • raport policji o zdarzeniu z opisem okoliczności i skutków,
 • inny dokument wystawiony przez właściwe służby potwierdzający wystąpienie zdarzenia (np. raport straży pożarnej, pogotowia energetycznego lub Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej).

Zwolnienie lub podjęcia nowej pracy

W przypadku, gdy powodem rezygnacji z podróży jest podjęcie stosunku pracy lub też zwolnienie z dotychczasowego miejsca świadczenia pracy Ubezpieczonego lub towarzysza podróży niezbędnymi dokumentami, które należy dołączyć do formularza zgłoszenia szkody, będą:

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,
 • nowa umowa o pracę,

lub

 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • świadectwo pracy - gdy umowa o pracę uległa rozwiązaniu.

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dostarczenie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.

Pozostałe powody rezygnacji objęte ubezpieczeniem to:

 • ciąża zagrożona lub jej powikłania, wyznaczenie daty porodu na czas podróży,
 • kradzież dokumentów,
 • wyznaczenie daty egzaminu poprawkowego,
 • wezwanie do stawiennictwa na policji, w sądzie lub innej instytucji państwowej,
 • wyznaczenie daty transplantacji tkanki żywej bądź narządów.

W przypadku pytań napisz na: szkody@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl